Huurder en verhuurder (ont)moeten

When:  Mar 24, 2016 from 01:00 PM to 06:00 PM (CET)
Associated with  Benelux

Invitation/Uitnodiging

(English language version below)

Beste leden,

Uw organisatie is naast CoreNet en FMN betrokken bij het brede werkveld van Vastgoed en Facilities. Samenwerken en communiceren zijn belangrijke elementen in de aanpak van vandaag de dag.

Als convenantpartners in de Stuurgroep Aanpak Leegstand Kantoren streven CoreNet en FMN er naar om samen de wereld van vastgoed en eindgebruiker beter te verbinden door de wensen en eisen van die eindgebruiker in kaart te brengen.
Een tweetal onderzoeksrapporten is het resultaat en dit jaar staat een derde op de rol.

Tegelijkertijd streven we er naar om u als relatie continu te informeren en we nodigen je hierbij dan ook graag uit voor het minisymposium:

HUURDER EN VERHUURDER (ONT)MOETEN

tijdens de beurs Building Holland in de RAI te Amsterdam op 24 maart 2016.

Thema
Wat wil de eindgebruiker op de verhuurmarkt? En waarom? En wat kan en wil de verhuurder? Daar gaan we het deze middag over hebben!
Prof. Dr. Willem van Rhenen MD, hoogleraar Engagement & Productivity aan de Neyenrode Business University opent als keynote spreker de middag met een inleiding over het onderwerp ‘Mens @ Werk’.
Er worden 6 interactieve parallelsessies georganiseerd en we sluiten af met een Tour d’Horizon en een netwerkborrel. Uitgenodigd zijn leden van FMN en van CoreNet Global Benelux die behoren tot de doelgroep en relaties van beide organisaties.

Programma
13:00 - 13:30 uur Ontvangst met koffie & thee.
13:30 - 13:40 uur Welkom door FMN voorzitter Natalie Hofman.
13:40 - 14:10 uur Key note speaker ‘Mens @ Werk'
14:20 - 15:40 uur Parallelsessies in 2 rondes van 6 sessies (2x 30 minuten).

01 Toekomst van Werk
Wat zien we nu en hoe en waarom zijn dingen waarom ontstaan zoals ze zijn? Welke veranderingen in de manier van werken en de werkomgeving die zijn hierin ondersteunend is. En wat is de perceptie van de werkomgeving en wat zijn de veranderende behoeften die hieruit voortkomen.

02 Gezondheid
Bewustwording bij partijen dat factoren als luchtkwaliteit, daglicht, beweging/trappen en groen ‘well being’ en productiviteit verhoogt. Hoe pakken huurders en verhuurders dit op?

03 Huren op prestatie door slimme contracten
Het toepassen van slimme contracten maakt huren op prestatie mogelijk. Dat heeft voordelen voor beide partijen, huurder en verhuurder. We gaan vooral in op de menukaartprestatie-contracten die het voor huurder en verhuurders mogelijk maakt om afspraken te maken over KPI’s zoals binnenklimaat etc. Door deze afspraken te integreren in een SLA en in een prestatiecontract, vormen de afspraken één geheel tussen verhuurder, huurder, propertymanager en uitvoerende partij.

04 Circulaire Economie
De gebouwde omgeving verbruikt ruim 30% van grondstoffen in NL en is bij uitstek geschikt voor circulaire principes met een grote impact op het milieu en de totale inkoopketen. Maar wat zijn circulaire gebouwen en welke gevolgen heeft dit voor de samenwerking tussen verhuurder, huurder en marktpartijen? Deze ontwikkeling vraagt om een systeemverandering naar het enige bestendige business model voor de toekomst!

05 Locatie
Wat zijn de ‘Push-Pull’-factoren rondom kantoorhuisvesting in Nederland?. Zijn die aan het veranderen en wat bepaalt nu echt die locatie?

06 Macro economisch perspectief
Het werkveld in Nederland verandert in hoog tempo. Robots en automatisering nemen banen over, nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan en de economie verandert snel. Hoeveel banen hebben in de toekomst nog huisvesting nodig en welke eisen stellen deze banen aan huisvesting en vastgoed?

15:40 - 16:00 uur Einde workshops + gezamenlijk vertrek naar Building Holland hoofdpodium.

16:00 - 16:20 uur Tour d’Horizon over 6 workshop-thema’s op hoofdpodium Building Holland door Kees Rezelman ,vml vice voorzitter van CoreNet Global Benelux.
16:20 - 16:30 uur Einde bijeenkomst op hoofdpodium.
16:30 - 18:00 uur Netwerkborrel CoreNet Benelux / FMN op een stand op de beurs.

Aanmelden
Wij nodigen je graag uit je aan te melden voor beurstoegang en Minisymposium (gratis) via de beurs Building Holland. Kies na aanmelden side-events en geef bij Minisymposium aan of je huurder of verhuurder bent en van welke organisatie. Meer achterliggende informatie kun je vinden op deze website onder Kantorentop.

 

Wij hopen je graag te ontmoeten op 24 maart!

 

Met vriendelijke groet,
namens de besturen van CoreNet en FMN


(English language version)

Dear members,

Besides your involvement in CoreNet Global and FMN, your organization is also involved in the area of Real Estate and Facility Management. Collaboration and communication are important elements in today’s approach of work

Being covenant partners in the “Stuurgroep Aanpak Leegstand Kantoren”, CoreNet Global and FMN strive to better connect the world of real estate and the end-users by identifying the needs of the end user.
Two research reports have been released previously and a third one is expected to release this year. With the aim to keep you constantly informed, we are happy to invite you for the mini-symposium:

TENANT AND LANDLORD MEET

at the symposium Building Holland in the RAI in Amsterdam March 24th, 2016.

Theme
The discussion this afternoon will address the following questions: What is it that the end-users want from the rental market? Why do they want this? And what is the landlord able and willing to offer?
Prof. Dr. Willem van Rhenen MD, professor Engagement & Productivity at Neyenrode Business University opens the afternoon as a keynote speaker with an introduction about the subject “Human @ Work”.
There will be 6 parallel interactive sessions and we close with a Tour d’Horizon and networking drinks. Members of FMN and CoreNet Global Benelux are invited plus those who also belong to the targeted audience.

Program
13:00 - 13:30 uur  Reception coffee & tea
13:30 - 13:40 uur  Word of welcome by FMN facilitator Natalie Hofman
13:40 - 14:10 uur  Key note speaker ‘Human @ Work'
14:20 - 15:40 uur  Parallel sessions in 2 rounds of 6 sessions (2x30 minutes)

01 Future of Work
What is the current status of how we work and why did they evolve the way they are? Which changes in the way of working and the work environment are supportive in this? What is the perception of the work environment and what are the upcoming changing needs.

02 Health
Awareness about factors like air quality, daylight, movement/stairs and green “wellbeing”, which will increase productivity. How do tenants and landlords make use of these factors?

03 Performance based Renting via smart contracts
The usage of smart contracts makes it possible to rent on performance. This brings forward advantages for both parties- tenant and landlord. We will pay attention to the menu-card-performance contracts which makes it possible for tenant and landlord to make an agreement about KPI’s like indoor climate etc. By integrating these agreements in a SLA and in a performance contract, these agreements create a common goal between tenant, landlord, property manager and the execution party.

04 Circular Economies
The built environment uses over 30% of the raw materials in the Netherlands and is suitable for circular principles which have a huge impact on the environment and the total purchasing chain. But, what are circular buildings and what kind of effects has this for the cooperation between landlord, tenant and market parties? This development calls out for a system change to the only business model stable for the future!

05 Location
What are the ‘Push-Pull’-factors around office-housing in the Netherlands? Are those changing and what determines this location?

06 Macro economic perspective
The working field in the Netherlands is changing rapidly. Robots and automation take over jobs, new ways of collaboration exist and economy changes fast. How many jobs will need an office in the future and what do these jobs demand on housing and real estate?

15:40 - 16:00 uur  End of workshops + mutually go to the Building Holland main stage. 

16:00 - 16:20 uur Tour d’Horizon about 6 workshop-theme’s on main platform Building Holland by Kees Rezelman,
former vice chairman of CoreNet Global Benelux.
16:20 - 16:30 uur  End of the meeting at the main stage
16:30 - 18:00 uur  Network drink CoreNet Benelux / FMN at a stand at the fair

Registration
We would like to invite you to register for the fair access and Minisymposium (free) via the fair Building Holland. After registration, please choose side-events and indicate at the Minisymposium whether you are a tenant or a landlord and which organization you are from. More information can be found on this website under the tab Kantorentop.

 

We hope to welcome you March 24th!

 

With kind regards,
on behalf of the boards of CoreNet Global Benelux and FMN

 

CoreNet_Learning_BeneluxChapter2010.jpg
(Dutch language only)

Beste leden,
Uw organisatie is naast CoreNet en FMN betrokken bij het brede werkveld van Vastgoed en Facilities. Samenwerken en communiceren zijn belangrijke elementen in de aanpak van vandaag de dag.
Als convenantpartners in de Stuurgroep Aanpak Leegstand Kantoren streven CoreNet en FMN er naar om samen de wereld van vastgoed en eindgebruiker beter te verbinden door de wensen en eisen van die eindgebruiker in kaart te brengen.
Een tweetal onderzoeksrapporten is het resultaat en dit jaar staat een derde op de rol.
Tegelijkertijd streven we er naar om u als relatie continu te informeren en we nodigen je hierbij dan ook graag uit voor het minisymposium:

HUURDER EN VERHUURDER (ONT)MOETEN

tijdens de beurs Building Holland in de RAI te Amsterdam op 24 maart 2016.
 

Thema
Wat wil de eindgebruiker op de verhuurmarkt? En waarom? En wat kan en wil de verhuurder? Daar gaan we het deze middag over hebben!
Prof. Dr. Willem van Rhenen MD, hoogleraar Engagement & Productivity aan de Neyenrode Business University opent als keynote spreker de middag met een inleiding over het onderwerp ‘Mens @ Werk’.
Er worden 6 interactieve parallelsessies georganiseerd en we sluiten af met een Tour d’Horizon en een netwerkborrel. Uitgenodigd zijn leden van FMN en van CoreNet Global Benelux die behoren tot de doelgroep en relaties van beide organisaties.
 

Programma
13:00 - 13:30 uur  Ontvangst met koffie & thee.
13:30 - 13:40 uur  Welkom door FMN voorzitter Natalie Hofman.
13:40 - 14:10 uur  Key note speaker ‘Mens @ Werk'
14:20 - 15:40 uur  Parallelsessies in 2 rondes van 6 sessies (2x 30 minuten).

01 Toekomst van Werk
Wat zien we nu en hoe en waarom zijn dingen waarom ontstaan zoals ze zijn? Welke veranderingen in de manier van werken en de werkomgeving die zijn hierin ondersteunend is. En wat is de perceptie van de werkomgeving en wat zijn de veranderende behoeften die hieruit voortkomen.

02 Gezondheid
Bewustwording bij partijen dat factoren als luchtkwaliteit, daglicht, beweging/trappen en groen ‘well being’ en productiviteit verhoogt. Hoe pakken huurders en verhuurders dit op?

03 Huren op prestatie door slimme contracten
Het toepassen van slimme contracten maakt huren op prestatie mogelijk. Dat heeft voordelen voor beide partijen, huurder en verhuurder. We gaan vooral in op de menukaartprestatie-contracten die het voor huurder en verhuurders mogelijk maakt om afspraken te maken over KPI’s zoals binnenklimaat etc. Door deze afspraken te integreren in een SLA en in een prestatiecontract, vormen de afspraken één geheel tussen verhuurder, huurder, propertymanager en uitvoerende partij.

04 Circulaire Economie
De gebouwde omgeving verbruikt ruim 30% van grondstoffen in NL en is bij uitstek geschikt voor circulaire principes met een grote impact op het milieu en de totale inkoopketen. Maar wat zijn circulaire gebouwen en welke gevolgen heeft dit voor de samenwerking tussen verhuurder, huurder en marktpartijen? Deze ontwikkeling vraagt om een systeemverandering naar het enige bestendige business model voor de toekomst!

05 Locatie
Wat zijn de ‘Push-Pull’-factoren rondom kantoorhuisvesting in Nederland?. Zijn die aan het veranderen en wat bepaalt nu echt die locatie?

06 Macro economisch perspectief
Het werkveld in Nederland verandert in hoog tempo. Robots en automatisering nemen banen over, nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan en de economie verandert snel. Hoeveel banen hebben in de toekomst nog huisvesting nodig en welke eisen stellen deze banen aan huisvesting en vastgoed?

15:40 - 16:00 uur  Einde workshops + gezamenlijk vertrek naar Building Holland hoofdpodium.

16:00 - 16:20 uur  Tour d’Horizon over 6 workshop-thema’s op hoofdpodium Building Holland door Kees Rezelman ,vml vice voorzitter van CoreNet Global Benelux.
16:20 - 16:30 uur  Einde bijeenkomst op hoofdpodium.
16:30 - 18:00 uur  Netwerkborrel CoreNet Benelux / FMN op een stand op de beurs.

Aanmelden
Wij nodigen je graag uit je aan te melden voor beurstoegang en Minisymposium (gratis) via de beurs Building Holland. Kies na aanmelden side-events en geef bij Minisymposium aan of je huurder of verhuurder bent en van welke organisatie. Meer achterliggende informatie kun je vinden op onze website onder Kantorentop.


Wij hopen je graag te ontmoeten op 24 maart!

Met vriendelijke groet,
namens de besturen van CoreNet en FMN

CoreNet_BELUX_logo_handtek.gif logo_fmn2015_handtek.gif

CoreNet_Learning_BeneluxChapter2010.jpg
(Dutch language only)

Beste leden,
Uw organisatie is naast CoreNet en FMN betrokken bij het brede werkveld van Vastgoed en Facilities. Samenwerken en communiceren zijn belangrijke elementen in de aanpak van vandaag de dag.
Als convenantpartners in de Stuurgroep Aanpak Leegstand Kantoren streven CoreNet en FMN er naar om samen de wereld van vastgoed en eindgebruiker beter te verbinden door de wensen en eisen van die eindgebruiker in kaart te brengen.
Een tweetal onderzoeksrapporten is het resultaat en dit jaar staat een derde op de rol.
Tegelijkertijd streven we er naar om u als relatie continu te informeren en we nodigen je hierbij dan ook graag uit voor het minisymposium:

HUURDER EN VERHUURDER (ONT)MOETEN

tijdens de beurs Building Holland in de RAI te Amsterdam op 24 maart 2016.
 

Thema
Wat wil de eindgebruiker op de verhuurmarkt? En waarom? En wat kan en wil de verhuurder? Daar gaan we het deze middag over hebben!
Prof. Dr. Willem van Rhenen MD, hoogleraar Engagement & Productivity aan de Neyenrode Business University opent als keynote spreker de middag met een inleiding over het onderwerp ‘Mens @ Werk’.
Er worden 6 interactieve parallelsessies georganiseerd en we sluiten af met een Tour d’Horizon en een netwerkborrel. Uitgenodigd zijn leden van FMN en van CoreNet Global Benelux die behoren tot de doelgroep en relaties van beide organisaties.
 

Programma
13:00 - 13:30 uur  Ontvangst met koffie & thee.
13:30 - 13:40 uur  Welkom door FMN voorzitter Natalie Hofman.
13:40 - 14:10 uur  Key note speaker ‘Mens @ Werk'
14:20 - 15:40 uur  Parallelsessies in 2 rondes van 6 sessies (2x 30 minuten).

01 Toekomst van Werk
Wat zien we nu en hoe en waarom zijn dingen waarom ontstaan zoals ze zijn? Welke veranderingen in de manier van werken en de werkomgeving die zijn hierin ondersteunend is. En wat is de perceptie van de werkomgeving en wat zijn de veranderende behoeften die hieruit voortkomen.

02 Gezondheid
Bewustwording bij partijen dat factoren als luchtkwaliteit, daglicht, beweging/trappen en groen ‘well being’ en productiviteit verhoogt. Hoe pakken huurders en verhuurders dit op?

03 Huren op prestatie door slimme contracten
Het toepassen van slimme contracten maakt huren op prestatie mogelijk. Dat heeft voordelen voor beide partijen, huurder en verhuurder. We gaan vooral in op de menukaartprestatie-contracten die het voor huurder en verhuurders mogelijk maakt om afspraken te maken over KPI’s zoals binnenklimaat etc. Door deze afspraken te integreren in een SLA en in een prestatiecontract, vormen de afspraken één geheel tussen verhuurder, huurder, propertymanager en uitvoerende partij.

04 Circulaire Economie
De gebouwde omgeving verbruikt ruim 30% van grondstoffen in NL en is bij uitstek geschikt voor circulaire principes met een grote impact op het milieu en de totale inkoopketen. Maar wat zijn circulaire gebouwen en welke gevolgen heeft dit voor de samenwerking tussen verhuurder, huurder en marktpartijen? Deze ontwikkeling vraagt om een systeemverandering naar het enige bestendige business model voor de toekomst!

05 Locatie
Wat zijn de ‘Push-Pull’-factoren rondom kantoorhuisvesting in Nederland?. Zijn die aan het veranderen en wat bepaalt nu echt die locatie?

06 Macro economisch perspectief
Het werkveld in Nederland verandert in hoog tempo. Robots en automatisering nemen banen over, nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan en de economie verandert snel. Hoeveel banen hebben in de toekomst nog huisvesting nodig en welke eisen stellen deze banen aan huisvesting en vastgoed?

15:40 - 16:00 uur  Einde workshops + gezamenlijk vertrek naar Building Holland hoofdpodium.

16:00 - 16:20 uur  Tour d’Horizon over 6 workshop-thema’s op hoofdpodium Building Holland door Kees Rezelman ,vml vice voorzitter van CoreNet Global Benelux.
16:20 - 16:30 uur  Einde bijeenkomst op hoofdpodium.
16:30 - 18:00 uur  Netwerkborrel CoreNet Benelux / FMN op een stand op de beurs.

Aanmelden
Wij nodigen je graag uit je aan te melden voor beurstoegang en Minisymposium (gratis) via de beurs Building Holland. Kies na aanmelden side-events en geef bij Minisymposium aan of je huurder of verhuurder bent en van welke organisatie. Meer achterliggende informatie kun je vinden op onze website onder Kantorentop.


Wij hopen je graag te ontmoeten op 24 maart!

Met vriendelijke groet,
namens de besturen van CoreNet en FMN


CoreNet_Learning_BeneluxChapter2010.jpg
(Dutch language only)

Beste leden,
Uw organisatie is naast CoreNet en FMN betrokken bij het brede werkveld van Vastgoed en Facilities. Samenwerken en communiceren zijn belangrijke elementen in de aanpak van vandaag de dag.
Als convenantpartners in de Stuurgroep Aanpak Leegstand Kantoren streven CoreNet en FMN er naar om samen de wereld van vastgoed en eindgebruiker beter te verbinden door de wensen en eisen van die eindgebruiker in kaart te brengen.
Een tweetal onderzoeksrapporten is het resultaat en dit jaar staat een derde op de rol.
Tegelijkertijd streven we er naar om u als relatie continu te informeren en we nodigen je hierbij dan ook graag uit voor het minisymposium:

HUURDER EN VERHUURDER (ONT)MOETEN

tijdens de beurs Building Holland in de RAI te Amsterdam op 24 maart 2016.
 

Thema
Wat wil de eindgebruiker op de verhuurmarkt? En waarom? En wat kan en wil de verhuurder? Daar gaan we het deze middag over hebben!
Prof. Dr. Willem van Rhenen MD, hoogleraar Engagement & Productivity aan de Neyenrode Business University opent als keynote spreker de middag met een inleiding over het onderwerp ‘Mens @ Werk’.
Er worden 6 interactieve parallelsessies georganiseerd en we sluiten af met een Tour d’Horizon en een netwerkborrel. Uitgenodigd zijn leden van FMN en van CoreNet Global Benelux die behoren tot de doelgroep en relaties van beide organisaties.
 

Programma
13:00 - 13:30 uur  Ontvangst met koffie & thee.
13:30 - 13:40 uur  Welkom door FMN voorzitter Natalie Hofman.
13:40 - 14:10 uur  Key note speaker ‘Mens @ Werk'
14:20 - 15:40 uur  Parallelsessies in 2 rondes van 6 sessies (2x 30 minuten).

01 Toekomst van Werk
Wat zien we nu en hoe en waarom zijn dingen waarom ontstaan zoals ze zijn? Welke veranderingen in de manier van werken en de werkomgeving die zijn hierin ondersteunend is. En wat is de perceptie van de werkomgeving en wat zijn de veranderende behoeften die hieruit voortkomen.

02 Gezondheid
Bewustwording bij partijen dat factoren als luchtkwaliteit, daglicht, beweging/trappen en groen ‘well being’ en productiviteit verhoogt. Hoe pakken huurders en verhuurders dit op?

03 Huren op prestatie door slimme contracten
Het toepassen van slimme contracten maakt huren op prestatie mogelijk. Dat heeft voordelen voor beide partijen, huurder en verhuurder. We gaan vooral in op de menukaartprestatie-contracten die het voor huurder en verhuurders mogelijk maakt om afspraken te maken over KPI’s zoals binnenklimaat etc. Door deze afspraken te integreren in een SLA en in een prestatiecontract, vormen de afspraken één geheel tussen verhuurder, huurder, propertymanager en uitvoerende partij.

04 Circulaire Economie
De gebouwde omgeving verbruikt ruim 30% van grondstoffen in NL en is bij uitstek geschikt voor circulaire principes met een grote impact op het milieu en de totale inkoopketen. Maar wat zijn circulaire gebouwen en welke gevolgen heeft dit voor de samenwerking tussen verhuurder, huurder en marktpartijen? Deze ontwikkeling vraagt om een systeemverandering naar het enige bestendige business model voor de toekomst!

05 Locatie
Wat zijn de ‘Push-Pull’-factoren rondom kantoorhuisvesting in Nederland?. Zijn die aan het veranderen en wat bepaalt nu echt die locatie?

06 Macro economisch perspectief
Het werkveld in Nederland verandert in hoog tempo. Robots en automatisering nemen banen over, nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan en de economie verandert snel. Hoeveel banen hebben in de toekomst nog huisvesting nodig en welke eisen stellen deze banen aan huisvesting en vastgoed?

15:40 - 16:00 uur  Einde workshops + gezamenlijk vertrek naar Building Holland hoofdpodium.

16:00 - 16:20 uur  Tour d’Horizon over 6 workshop-thema’s op hoofdpodium Building Holland door Kees Rezelman ,vml vice voorzitter van CoreNet Global Benelux.
16:20 - 16:30 uur  Einde bijeenkomst op hoofdpodium.
16:30 - 18:00 uur  Netwerkborrel CoreNet Benelux / FMN op een stand op de beurs.

Aanmelden
Wij nodigen je graag uit je aan te melden voor beurstoegang en Minisymposium (gratis) via de beurs Building Holland. Kies na aanmelden side-events en geef bij Minisymposium aan of je huurder of verhuurder bent en van welke organisatie. Meer achterliggende informatie kun je vinden op onze website onder Kantorentop.


Wij hopen je graag te ontmoeten op 24 maart!

Met vriendelijke groet,
namens de besturen van CoreNet en FMN

CoreNet_BELUX_logo_handtek.gif logo_fmn2015_handtek.gif

CoreNet_Learning_BeneluxChapter2010.jpg
(Dutch language only)

Beste leden,
Uw organisatie is naast CoreNet en FMN betrokken bij het brede werkveld van Vastgoed en Facilities. Samenwerken en communiceren zijn belangrijke elementen in de aanpak van vandaag de dag.
Als convenantpartners in de Stuurgroep Aanpak Leegstand Kantoren streven CoreNet en FMN er naar om samen de wereld van vastgoed en eindgebruiker beter te verbinden door de wensen en eisen van die eindgebruiker in kaart te brengen.
Een tweetal onderzoeksrapporten is het resultaat en dit jaar staat een derde op de rol.
Tegelijkertijd streven we er naar om u als relatie continu te informeren en we nodigen je hierbij dan ook graag uit voor het minisymposium:

HUURDER EN VERHUURDER (ONT)MOETEN

tijdens de beurs Building Holland in de RAI te Amsterdam op 24 maart 2016.
 

Thema
Wat wil de eindgebruiker op de verhuurmarkt? En waarom? En wat kan en wil de verhuurder? Daar gaan we het deze middag over hebben!
Prof. Dr. Willem van Rhenen MD, hoogleraar Engagement & Productivity aan de Neyenrode Business University opent als keynote spreker de middag met een inleiding over het onderwerp ‘Mens @ Werk’.
Er worden 6 interactieve parallelsessies georganiseerd en we sluiten af met een Tour d’Horizon en een netwerkborrel. Uitgenodigd zijn leden van FMN en van CoreNet Global Benelux die behoren tot de doelgroep en relaties van beide organisaties.
 

Programma
13:00 - 13:30 uur  Ontvangst met koffie & thee.
13:30 - 13:40 uur  Welkom door FMN voorzitter Natalie Hofman.
13:40 - 14:10 uur  Key note speaker ‘Mens @ Werk'
14:20 - 15:40 uur  Parallelsessies in 2 rondes van 6 sessies (2x 30 minuten).

01 Toekomst van Werk
Wat zien we nu en hoe en waarom zijn dingen waarom ontstaan zoals ze zijn? Welke veranderingen in de manier van werken en de werkomgeving die zijn hierin ondersteunend is. En wat is de perceptie van de werkomgeving en wat zijn de veranderende behoeften die hieruit voortkomen.

02 Gezondheid
Bewustwording bij partijen dat factoren als luchtkwaliteit, daglicht, beweging/trappen en groen ‘well being’ en productiviteit verhoogt. Hoe pakken huurders en verhuurders dit op?

03 Huren op prestatie door slimme contracten
Het toepassen van slimme contracten maakt huren op prestatie mogelijk. Dat heeft voordelen voor beide partijen, huurder en verhuurder. We gaan vooral in op de menukaartprestatie-contracten die het voor huurder en verhuurders mogelijk maakt om afspraken te maken over KPI’s zoals binnenklimaat etc. Door deze afspraken te integreren in een SLA en in een prestatiecontract, vormen de afspraken één geheel tussen verhuurder, huurder, propertymanager en uitvoerende partij.

04 Circulaire Economie
De gebouwde omgeving verbruikt ruim 30% van grondstoffen in NL en is bij uitstek geschikt voor circulaire principes met een grote impact op het milieu en de totale inkoopketen. Maar wat zijn circulaire gebouwen en welke gevolgen heeft dit voor de samenwerking tussen verhuurder, huurder en marktpartijen? Deze ontwikkeling vraagt om een systeemverandering naar het enige bestendige business model voor de toekomst!

05 Locatie
Wat zijn de ‘Push-Pull’-factoren rondom kantoorhuisvesting in Nederland?. Zijn die aan het veranderen en wat bepaalt nu echt die locatie?

06 Macro economisch perspectief
Het werkveld in Nederland verandert in hoog tempo. Robots en automatisering nemen banen over, nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan en de economie verandert snel. Hoeveel banen hebben in de toekomst nog huisvesting nodig en welke eisen stellen deze banen aan huisvesting en vastgoed?

15:40 - 16:00 uur  Einde workshops + gezamenlijk vertrek naar Building Holland hoofdpodium.

16:00 - 16:20 uur  Tour d’Horizon over 6 workshop-thema’s op hoofdpodium Building Holland door Kees Rezelman ,vml vice voorzitter van CoreNet Global Benelux.
16:20 - 16:30 uur  Einde bijeenkomst op hoofdpodium.
16:30 - 18:00 uur  Netwerkborrel CoreNet Benelux / FMN op een stand op de beurs.

Aanmelden
Wij nodigen je graag uit je aan te melden voor beurstoegang en Minisymposium (gratis) via de beurs Building Holland. Kies na aanmelden side-events en geef bij Minisymposium aan of je huurder of verhuurder bent en van welke organisatie. Meer achterliggende informatie kun je vinden op onze website onder Kantorentop.


Wij hopen je graag te ontmoeten op 24 maart!

Met vriendelijke groet,
namens de besturen van CoreNet en FMN


Location

RAI
Amsterdam